tirsdag 28. oktober 2014

om det eg driv med, allment

Da prøver eg meg i denne sjangeren - seint, men vonleg ikkje for seint.
I stillinga som forskar og undervisar (førsteamanuensis) i historie ved Høgskulen i Volda (HVO) har eg tre arbeidsområder, som i prinsippet skal fordelast slik:
- undervisning med 50 % av arbeidstida (for meg som er over 62 år: 796 arbeidstimar per år)
- administrasjon med 5 % av arbeidstida (80 timar, i hovudsak i form av møte)
- FoU (forsking og utvikling), resten, i prinsippet 716 timar

Undervisningstida er rimeleg bra reguler gjennom arbeidsplan og faktorar for det arbeidet eg gjer: auditorieundervisning (førelesing og seminar) og rettleiing. Timane fordeler seg nok med 10-15-20 % på undervisninga (varierer frå semester til semester) og resten på rettleiing. Det har eg på alle nivåa: grunn-, fordjuping-, master- og phd. Meir interessant desse høgare nivå, sjølvsagt...

Ein grunn til at det blir såpass mykje rettleiing er at dei fleste studentane våre er ikkje i Volda, dei er fjernstudentar, som studerer gjennom nettilboda våre. Da får dei (i nokre emne) opptak av førelesingar, skriven såkalla leksjonar, studiespørsmål, lydfiler eller kortare videoopptak av "kontorførelesingar" osv., og må levere skriftlege oppgåver som dei får rettleiing på frå oss lærarar.

Møtene går i hovudsak med til å drøfte studietilboda våre: kva emne som går når, oppretting av nye emne, nedlegging av gamle, organisering av undervisninga i Volda og på nett, forskingsprosjekt osv. Med førebuingar og etterarbeid gård et nok med lenger tid enn det som er avsett på arbeidsplanen.

FoU-tida er så det vi synes er morosamt... Men òg krevjande - sjølv om HVO ikkje krev at vi skal produsere, føler nok alle vi på Historisk institutt at vi skal skrive. Det gjer vi òg, ikkje berre innafor det omdiskuterte teljekantsystemet, som gir institusjonane pengar over statsbudsjettet, men og innafor HVO sitt eige, tilsvarande system. Gjennom det får instituttet pengar for arbeid som òg kan vere formidling. Vi registrerer det vi gjer gjennom Cristin (før 2010 i Forskdok). I denne lista er det muleg å sjå kva historikarane i Volda produserte attende til 1999, og her er mine registreringar. Som ein kan sjå har eg skrive ein god del på lokalhistoriewikien, ein nettstad eg synes er ok til å publisere mindre, meir formidlingsprega artiklar i (nokre kan vere nokså lange, t.d. denne om IR 11 under felttoget i 1940).

Det er vel neppe noka overrasking at det går meir tid enn det som er avsett i arbeidsplanane til slikt arbeid. Eg nyttar altså meir tid enn eg får betalt for - men det er og fordi det er til ein viss grad lystbetont, hobbyprega, i alle fall det som går inn under formidlingsomgrepet.

Eg kjem attende til det meir direkte forskingsarbeidet eg driv med for tida. Dette får vere bra nok som første skritt ut i "bloggosfæren".